Zpracování osobních údajů

Ve společnosti sunette s.r.o., IČO: 259 01 991 (dále jen „my“) věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich zákaznících a uživatelích našeho webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Pokud si prohlížíte náš web, sledujeme, z jakého zařízení k němu přistupujete a co vás zajímá. Pokud u nás nakoupíte, pak pracujeme také s vašimi osobními údaji.

Zpracováváme následující osobní údaje:

identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, resp. u právnických osob firma, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel;

kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa a váš kontakt na sociálních sítích;

údaje o vašem chování na webu, zejména odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;

údaje o vašem chování při čtení zpráv, které vám zasíláme, zejména časy otevření zpráv a také údaje o zařízení, na kterém zprávy čtete, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze;

odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z vašeho chování na webu a údajů o vašem chování při čtení e-mailů, které vám zasíláme; zejména se jedná o údaje o vašem pohlaví, věku, finanční situaci, nákupním chování a vztahu k různému zboží a službám;

údaje související s využitím call centra, kterými jsou zejména záznamy telefonních hovorů s call centrem, identifikace zpráv, které nám zasíláte, vč. identifikátorů, jako jsou IP adresy

 

 

Kdo vaše údaje zpracovává a komu je předáváme?

Ve většině případů zpracováváme vaše údaje pro vlastní účely jako jejich správce. V takovém případě vaše údaje předáváme našim partnerům pro zajištění platby a dalších náležitostí vaší objednávky. Údaje také předáváme našim zpracovatelům, kteří je zpracovávají dle našich pokynů. S vaším souhlasem můžeme údaje předat také reklamním a sociálním sítím pro zobrazení reklamy na míru na dalších webech a našim partnerům.

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to:

a/ v souvislosti s vyřízením vaší objednávky našim partnerům, kteří se na tomto vyřízení podílejí, jak je uvedeno v části Když u nás nakoupíte, konkrétně:

 • partnerům provozujícím platební systémy pro potřeby zajištění platby, především v souvislosti s platbou kartou, zejména společnostem GOPAY s.r.o, IČO: 26046768, se sídlem č.p. 67, 370 01 Planá
 • přepravním partnerům, zejména společnostem DHL Express (Czech Republic) s.r.o., IČO: 25683446, se sídlem Nádražní 2967/93, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, PPL CZ s.r.o., IČO: 25194798, se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, pokud vám doručují vaši objednávku;
 • našim partnerům v rámci partnerského prodeje, pokud vám zboží z vaší objednávky dodává některý z těchto partnerů, a to výlučně pro potřeby dodání tohoto zboží a jeho případné reklamace;

b/ na základě vašeho souhlasu reklamním a sociálním sítím, jak je popsáno v části Využívání souborů cookies a dalších technologií, předání údajů reklamním a sociálním sítím, a to konkrétně:

 • Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads
 • Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány v části Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje? Takovými zpracovateli jsou:

 • společnosti koncernu ette capital a.s., jehož součástí je společnost sunette s.r.o.:
  • ClineX a.s., IČO: 04518951, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
  • CreditPortal, a.s., IČO: 05561302, se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7
  • ette capital a.s., IČO: 04029518, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
  • ettefin alfa a.s., IČO: 07868863, se sídlem Hrušovská 3203/13a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
  • emaru czech a.s., IČO: 09242015, se sídlem Hrušovská 3203/13a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
  • EMARU sp. Z o.o, (registrační číslo: 630530894), se sídlem Mickiewicza 29, 40 085 Katowice
  • finette s.r.o., IČO: 07332823, se sídlem Hrušovská 3203/13a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
  • holver s.r.o., IČO: 25860399, se sidlem Hrušovská 3203/13a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
  • notos power a.s., IČO: 08072809, se sídlem Hrušovská 3203/13a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
  • rockette s.r.o. ., IČO: 05379776, se sídlem Hrušovská 3203/13a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
  • sunette s.r.o. ., IČO: 25901001, se sídlem Hrušovská 3203/13a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
  • TALKEY a.s., IČO: 09101942, se sídlem Hrušovská 3203/13a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

 

 • poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory, kteří nám pomáhají s optimalizací webu a personalizací obsahu a nabídek pro vás: K2 connect solution s.r.o., IČO: 27787966, se sídlem Koksární 1097/7, 702 00 Ostrava - Přívoz
 • provozovatelé marketingových nástrojů, jako je FISTRO digital s.r.o., IČO: 06228330, se sídlem Janáčkova 1024/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, DVA MLUVČÍ s.r.o., IČO: 02739321, se sídlem Kukučínova 799/10, Hulváky, 709 00 Ostrava, ActiveCampaign, LLC., podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://www.activecampaign.com/gdpr-updates/

 

 

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje většinou získáváme přímo od vás prostřednictvím našeho webu nebo při komunikaci s vámi. Některé další údaje můžeme obdržet i od našich partnerů, např. bank.

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci objednávání zboží nebo služeb, nebo při komunikaci s námi například telefonicky či e-mailem. Osobní údaje přímo od vás získáváme také sledováním vašeho chování na našem webu a při čtení zpráv.

Pokud u nás nakoupíte, můžeme v souvislosti s plněním uzavřené kupní smlouvy obdržet dodatečné údaje o vašich objednávkách od bank, našich partnerů provozujících platební systémy, například údaj o číslu vašeho účtu, úspěšném provedení platby.

 

 

Předávání údajů mimo EU

Vaše osobní údaje můžeme v některých případech předávat také do zemí, kterou nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru.

V rámci předání údajů našim zpracovatelům, uvedeným v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme můžeme vaše údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání budeme uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný zpracovatel zaváže dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí a dostupné na adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0074:0084:CS:PDF

 

 

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte řadu práv. Jedná se o právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, vznesení námitky a podání stížnosti.

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup

Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu „Zpracování osobních údajů“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem ve výši 2.000,- CZK.

Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo
 • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje).

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
 • vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli);
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování).

Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu (viz část Pokud nám udělíte svůj souhlas) a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši

žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

 

Jak lze uplatnit jednotlivá práva a kontakt na správce údajů?

Veškerá svá práva můžete uplatnit kontaktováním Správce. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu Osobních údajů, ale určil osobu, která má tuto oblast na starost a která dohlíží nad řádným zpracováním Vašich Osobních údajů.

 

 • osobně na adrese Hrušovská 3203/13a, 702 00 Ostrava
 • dopisem doručeným na adresu sunette s.r.o., Hrušovská 3203/13a, 702 00 Ostrava
 • emailem zaslaným na emailovou adresu info@sunette.cz

 

 

 

rozsviťte i vy

svůj business

sunette s.r.o.

Hrušovská 3203/13a
702 00 Ostrava